Autisme

 

Niet alle kinderen leggen even gemakkelijk contact. Veel kinderen zijn wel eens verlegen. Sommige kinderen hebben moeite om vriendschap te sluiten of te onderhouden. Een aantal kinderen hecht aan vaste gewoonten. Sommige kinderen kunnen helemaal opgaan in bepaalde interesses. Deze verschijnselen zijn meestal vluchtig en voorbijgaand van aard. Zij horen bij de ontwikkeling.

Kinderen met autisme

Kinderen met autisme zitten gevangen in starre patronen. Het leggen van wederkerig contact komt bij kinderen met autisme niet echt op gang. Vaak weten ze niet hoe ze met leeftijdgenootjes moeten omgaan. Ze begrijpen niet goed wat anderen denken en voelen. Het praten is vaak hard, monotoon of ouwelijk. Sommige kinderen herhalen wat er net gezegd is of praten de volwassen taal na. Bepaalde zaken zoals treinen, dinosauriërs of computerspelletjes kunnen een kind met autisme helemaal in beslag nemen. Bij veranderingen en onverwachtse voorvallen kan een kind met autisme overstuur raken en driftig worden.

Autismespectrumstoornissen (ASS)

Bij kinderen met een stoornis uit het autistisch spectrum verloopt de informatieverwerking vanuit de sociale omgeving verstoord. Deze verstoring werkt door op heel veel ontwikkelingsgebieden: de sociaal-emotionele ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, de spraakontwikkeling, de taalontwikkeling en de ontwikkeling van de motoriek. Omdat niet alle ontwikkelingsgebieden in gelijke mate zijn aangedaan, ontstaan per kind verschillende beelden. Maar ook tijdens de ontwikkeling zien de beelden er bij hetzelfde kind er steeds weer anders uit. Daarom spreken we van een spectrum.

DSM IV en 5

Het nieuwste handboek voor psychiatrie, de DSM-5, is in 2014 uitgekomen. In dit boek staan welke diagnoses mogelijk zijn en welke criteria daarvoor gelden. In vergelijking met de DSM-IV is er veel veranderd in de DSM-5 wat betreft de diagnose autisme. De diagnoses PDD-NOS, Asperger en Klassiek Autisme worden samengevoegd onder één noemer: Autisme Spectrum Stoornis (ASS). In de DSM-5 kan bij deze diagnose worden aangegeven of er sprake is van een ‘milde’ of ‘ernstige’ mate van ASS. Ook de criteria voor de diagnose ASS zijn anders dan die voor de diverse vormen van autisme in de vorige editie van de DSM.

Onderzoek en behandeling

Bij een vermoeden van een stoornis in het autistisch spectrum worden de sterke en zwakke kanten van uw kind door middel van uitgebreid psychologisch onderzoek in beeld gebracht. Dit inzicht is een belangrijk hulpmiddel bij de behandeling en de omgang met uw kind. Soms wordt er een diagnose gesteld. Autisme is niet te genezen. Goede begeleiding kan wel de kwaliteit van leven verbeteren en de last voor de omgeving verlichten. U kunt bij MB Kinder- en Jeugdpsychologie terecht voor onderzoek en begeleiding in de vorm van psycho-educatie, oudergesprekken en kindgesprekken. Voor het versterken van de sociale vaardigheden kan bijvoorbeeld aan dramatherapie gedacht worden. 

 

Maak je website met Websitemachine.nl