Kwaliteitsstatuur GGZ

 

Vanaf 1 april 2019 verwachten gemeenten in de regio Rivierenland dat alle aanbieders binnen de GGZ hun kwaliteitsstatuut openbaar maken. In dit document staat aangegeven wat er geregeld is op het terrein van kwaliteit en verantwoording om goede zorg binnen de Jeugdwet te kunnen verlenen. 

Kwaliteitsstatuut GGZ MB Kinder- en Jeugdpsychologie

 

I. Algemene informatie

 

1. Gegevens ggz-aanbieder

     MB Kinder- en Jeugdpsychologie

     0418 700509

     info@mbpsychologie.nl
     www.mbpsychologie.nl
     KVK: 65678982

     Regiebehandelaar: mw. drs. M. Buitenweg

     BIG registratie: Orthopedagoog Generalist
     BIG-nummer: 19926911031
     AGB-code praktijk: 94062507
     AGB-code regiebehandelaar: 94012452
 

2. Werkzaam in:

De generalistische basis-ggz en vergoede dyslexiezorg (EED)

3. Aandachtsgebieden

Cliënten/wettelijk vertegenwoordiger(s) kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht:

In de praktijk worden de volgende behandelvormen aangeboden:

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden:

5. Professioneel netwerk

a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

b. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de cliënt/wettelijke vertegenwoordiger(s) daarvoor geen toestemming geeft.

c. Cliënten/wettelijk vertegenwoordiger(s) kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij:

In de regio Rivierenland kan de crisisdienst worden ingeschakeld door een huisarts of de huisartsenpost. Wanneer er buiten kantoortijden sprake is van een crisis, kan er contact worden opgenomen met de huisartsenpost. Deze kunnen vervolgens doorverwijzen naar spoedeisende hulp of acute dienst van Pro Persona. 

6. Contracten met gemeenten en de vergoeding van verzekerde zorg:

Ik heb een contract met de volgende gemeenten:

In de regio Rivierenland heeft MB met de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel een contract voor vergoede psychologische zorg en dyslexiezorg afgesloten.

In de regio Lekstroom heeft MB een contract voor psychologische zorg afgesloten met de gemeenten Houten, Lopik, Nieuwegein, Vijfheerenlanden en IJsselstein. 

In de regio Centraal Gelderland heet MB een contract voor psychologische zorg en dyslexiezorg’ afgesloten met de gemeente Overbetuwe.

7. Behandeltarieven

Indien het gaat om verleende zorg in het kader van de Jeugdwet, vergoed de gemeente de zorg.

Ik hanteer voor niet-vergoede zorg en zelfbetalers een tarief van € 90,00 per uur. Voor de overige tarieven zie de pagina tarieven op de website.

Mijn tarief voor no show, als de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s) de sessie niet tijdig heeft afgezegd, bedraagt € 90,00 per uur.

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging:

9. Klachten en geschillen regeling

MB Kinder- en Jeugdpsychologie kent een interne- en externe klachtenregeling. De externe klachtenregeling is ondergebracht bij Klachtenportaal Zorg. Behandelaren zijn gehouden aan de beroepscode van een beroepsvereniging (NVO/NIP) en/of kwaliteitsregister (SKJ). Voor klachten over het individuele handelen van een behandelaar kunt u ook terecht bij de beroepsvereniging of het kwaliteitsregister. Voor meer informatie zie de pagina klachten op de website.

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

a. Cliënten/wettelijk vertegenwoordiger(s) kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij de overige collega’s van mijn praktijk. Zie punt 4. Samenstelling van de praktijk. Deze collega’s zijn te bereiken via het praktijknummer 0418 700 509 of het mobiele nummer wat op de website staat vermeld.

b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: ja.

 

II. Het behandelproces - het traject dat de cliënt in mijn praktijk doorloopt

 

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s) vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via de website op de pagina wachttijden en kunnen deze telefonisch of per e-mail opvragen.

12. Aanmelding en intake

a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld:

Cliënt/wettelijke vertegenwoordiger(s) kan zich telefonisch (0418 700 509), per e-mail (info@mbpsychologie.nl) of met behulp van het contactformulier op de website aanmelden. De praktijkassistente verstuurt vervolgens een aanmeldpakket. De praktijk is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30 uur tot 17.30 uur.

In er sprake is van vergoede zorg, dient de verwijsbrief aan een aantal eisen te voldoen, te weten: naam huisarts, AGB-code huisarts, handtekening huisarts, datum brief, BSN-nummer van cliënt, er dient in te staan dat er sprake is van “een vermoeden van een DSM stoornis” en om welke vorm van GGZ hulp de huisarts denkt dat gaat, SGGZ of BGGZ.

Het aanmeldpakket bestaat uit de behandelovereenkomst, een aanmeldformulier en twee toestemmingsformulieren. De cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s) kan dan aangeven of hij/zij akkoord gaat met de behandeling middels handtekening en de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s) kan aangeven of hij/zij akkoord gaat met het delen van informatie over de klachten en behandeling met de verwijzer. Ook kan de cliënt/ wettelijk vertegenwoordiger(s) aangeven of hij/zij akkoord gaat met het opvragen van informatie over eerdere behandelingen of bij andere informatiebronnen die van belang kunnen zijn.

Na ontvangst van het aanmeldpakket wordt het dossier door mij of één van mijn collega’s gescreend. Indien er geen passende zorg geleverd kan worden, neem ik of één van mijn collega’s telefonisch contact op met de cliënt/wettelijke vertegenwoordiger(s) om samen naar een passende oplossing te zoeken. Indien wij passende zorg kunnen leveren, neemt de praktijkassistente contact op met de cliënt/wettelijke vertegenwoordiger(s) om het intakegesprek te plannen. Het intakegesprek wordt per e-mail bevestigd. Tevens wordt in het algemeen verzocht om voorafgaand aan het intakegesprek een aantal vragenlijsten in te vullen. Het intakegesprek wordt door mij of één van mijn collega’s verzorgd.

De cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s) dient zichzelf bij het intakegesprek te legitimeren middels een ID-kaart, rijbewijs of paspoort. Tijdens het intakegesprek worden de klachten en de (relevante) voorgeschiedenis in kaart gebracht. Daarnaast kan met behulp van vragenlijsten gekeken worden naar de aard en de ernst van de klachten.

b. Ik verwijs de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s) terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s): ja.

13. Diagnostiek

De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door: mw. drs. M. Buitenweg.

Bij het diagnostisch proces kunnen medebehandelaars betrokken zijn. Zie punt 4. Samenstelling van de praktijk.

14. Behandeling

a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s) opgesteld door mw. drs. M. Buitenweg.

b. Het aanspreekpunt voor de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s) tijdens de behandeling is: mw. drs. M. Buitenweg.

c. De cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s) is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling: ja.

d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s) daarvoor geen toestemming geeft: ja.

e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s) en –indien van toepassing en met toestemming van de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s) - diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Tijdens de tussentijdse evaluatiegesprekken na 12 tot 20 sessies, afhankelijk van de aard en duur van de behandeling, wordt de voortgang besproken en de nog openstaande vragen in kaart gebracht, totdat het einddoel in zicht is. Cliënt/wettelijke vertegenwoordiger(s) kan tussentijds altijd contact opnemen met de behandelaar indien er vragen met betrekking tot het beloop van de behandeling zijn. Hiervan is cliënt/wettelijke vertegenwoordiger(s) bij het intakegesprek op de hoogte gesteld.

f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord:

Na elke 12 tot 20 sessies, afhankelijk van de aard en duur van de behandeling, wordt een vragenlijst ingezet om het effect van de behandeling in kaart te brengen.  

g. Ik evalueer periodiek en tijdig met de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor een periode van 12 tot 20 sessies, afhankelijk van de aard en duur van de behandeling.

h. Ik meet de tevredenheid van mijn cliënten/wettelijk vertegenwoordiger(s) op de volgende manier:

Bij de afsluiting van een traject wordt cliënt/wettelijke vertegenwoordiger gevraagd om thuis een online evaluatieformulier in te vullen. Daarnaast wordt de tevredenheid bevraagd in het eindgesprek.

15. Afsluiting/nazorg

a. Ik bespreek met de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: ja.

b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s) hiertegen bezwaar maakt: ja

c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s) hier bezwaar tegen maakt: ja.

 

III. Omgang met cliëntgegevens

 

a. Ik vraag om toestemming van de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger(s) bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: ja.

b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de gemeente (bij materiële controle): ja.

 

IV. Ondertekening

 

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld.

mw. drs. M. Buitenweg

Zaltbommel

28-07-2020

 

 

 

 

Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl