Privacy

 

MB Kinder- en Jeugdpsychologie hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Aanmelding

Als u een formulier op de website invult, ons een e-mail stuurt of telefonisch contact opneemt, dan worden de gegevens die u ons meldt bewaard zolang nodig is om tot goede zorg te komen. Indien u afziet van zorg door MB Kinder- en Jeugdpsychologie, worden uw gegevens vernietigd. 

Uw dossier

De wet verplicht pedagogen, psychologen en vaktherapeuten om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldige onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers twintig jaar te bewaren.

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kind, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Wij hebben als pedagogen, psychologen en vaktherapeuten een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij in de regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen

Is uw kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn of haar rechten uit. Is uw kind al wel twaalf, maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen uw kind en zijn of haar gezaghebbende ouders beiden hun rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent uw kind zijn of haar rechten zelfstandig uit. Is uw kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn of haar rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn of haar gezaghebbende ouders de rechten namens hem of haar uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn of haar rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MB Kinder- en Jeugdpsychologie gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zorgen ervoor dat wij onze website kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Nederlandse Databank Dyslexie

Om uw kind de juiste en beste zorg te geven, werken wij mee aan de verbetering van de kwaliteit van die zorg. Hiervoor werken wij samen met het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Het NKD heeft de Nederlandse Databank Dyslexie, NDD, ingericht, waar wij een aantal gegevens over de diagnostiek en behandeling van uw kind geanonimiseerd aanleveren. Het gaat alleen om gegevens die nodig zijn voor de kwaliteitsverbetering en landelijke of regionale vergelijkingen van die kwaliteit. De gegevens kunnen ook voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt. Uw privacy en die van uw kind staan daarbij voorop. Namen en adressen komen in de databank niet voor. Anderen (zoals de school of andere praktijken) krijgen geen inzage in deze gegevens, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft verleend of als een overheidsinstantie dit op grond van een wettelijk voorschrift zou verplichten. De Nederlandse Databank Dyslexie is een beveiligde databank die wordt beheerd door de NKD. Medewerkers van de NKD verwerken de gegevens in de databank. De resultaten zijn volstrekt anoniem en kunnen daarom nooit tot onze cliënten worden herleid. U kunt ons altijd melden dat u toch niet wilt dat de gegevens over de dyslexiezorg in de Nederlandse Databank Dyslexie worden opgenomen. Dan gebeurt dat niet. U kunt bij ons ook altijd vragen welke gegevens hiervoor zijn opgenomen. Dan krijgt u van ons een uitdraai van uw kind. De gegevens in de Nederlandse Databank Dyslexie worden maximaal zeven jaar bewaard.

Meer informatie

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u mailen naar info@mbpsychologie.nl. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen op telefoonnummer 0418 700 509.

MB Kinder- en Jeugdpsychologie
De Virieusingel 8
5301 GB Zaltbommel
E. info@mbpsychologie.nl
T. 0418 700 509

Praktijkhouder:
mw. drs. M. Buitenweg
Orthopedagoog Generalist 

Maak je website met Websitemachine.nl